Kreowanie rezerwy na świadczenia dla pracowników obowiązkiem pracodawcy, wprowadzonym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6

Z definicji zawartych w ustawie o rachunkowości, jak też z postaci obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy tworzyć rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do dokonywania świadczeń na rzecz pracowników. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest właściwa wycena, a następnie utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Należą do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy różnego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania. Rezerwy takie, tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności jednostki. Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą: świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia pracownicze, które są należne po zakończeniu zatrudnienia to na przykład rezerwy emerytalne (sprawdź to)

Pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

i inne świadczenia emerytalne: ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia.

Podobny interesujący materiał jest prezentowany w tym miejscu, więc sprawdź na stronie i upewnij się, co znajdziesz tutaj. To też jest w Twoim guście.

Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, jest zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. Rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jednostka może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie tworzyć rezerw na ww. świadczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. Z zapisów zawartych w ustawie o rachunkowości, a także z postaci obowiązującego schematu rozliczenia okazuje się, że należy założyć zasób, na prawnie wiążące przyrzeczenia, do wypłacania obowiązków na rzecz zatrudnionych.

Głównym składnikiem koncepcji finansów jest prawidłowe obliczenie, a później zabezpieczenie zasobu na zapewnienia pracownicze. Należą do nich między innymi odprawy emerytalne, nagrodyjubileuszowe lub też wielorakiego rodzaju inne premie dla zatrudnionych. Zasoby, tworzy na gwarantowane lub o ogromnym poziomie możliwości, przyszłezapewnienia. Zapasy takie, wprowadza się w ciężar kosztów głównej działalności korporacji.

Do zapewnień pracowniczych, na które faktycznie najczęściej wprowadzane są rezerwy, należą: wynagrodzenie po okresie zatrudnienia – świadczenia pracownicze które są należne po zakończeniu zatrudnienia na przykład emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie po wypowiedzeniu wynagrodzenia oraz ochrona zdrowia po okresie zatrudnienia.Zabezpieczanie zaplecza finansowego na kompensaty emerytalne i rentowe oraz premie okresowe, jest zależne od przepracowanych lat pracy.

Obowiązek do tych świadczeń otrzymują pracownicy przez cały okres ich pracy w spółce. Wywołuje to świadczenie zakładu w stosunku do zatrudnionych w czasie przyszłym. Firma powinna wykorzystać uproszczenie w ramach przyjętych reguł rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 prawa o rachunkowości i nie zakładać rezerw na wyżej wymienione świadczenia, jeśli nie wywiera to i nie ma to istotnieujemnego znaczenia, na prawdziwe i oczywiste przedstawienie sytuacji finansowej i kapitału oraz efekt materialny.